DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU POWER 


TAK PREZENTOWALIŚMY NASZĄ SZKOŁĘ I MIASTO 

NA KURSACH ZAGRANICZNYCH 

WARSZTATY INTEGRACYJNE 

Działania zostały ukierunkowane na pięć obszarów skupionych wokół konkretnych bloków tematycznych.

Pierwsza grupa warsztatowa obejmowała zagadnienia związane z muzyką, tańcem i strojem regionalnym obu narodów. Drugi zespół uczących przeprowadził warsztaty pt. "Kuchnia i potrawy regionalne", w trakcie których uczniowie poznali  i przygotowali wybrane potrawy polskie i ukraińskie. Trzecia grupa skoncentrowała swoje działania wokół zagadnień językowych. Czwarty zespół uczących przygotował zajęcia, w trakcie których uczestnicy poznali baśnie i legendy obu krajów. Piąty warsztat dotyczył zwyczajów świątecznych.

Dzieci poznały kulturę, zwyczaje i tradycję swoich narodów, co w znacznym stopniu przełoży się na lepszą integrację społeczności polskiej i ukraińskiej w środowisku lokalnym. Warsztaty przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy udoskonalili zdolności interpersonalne i odkryli swoje talenty i zdolnosci - od organizatorskich, po artystyczne, sportowe i kulinarne.


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 


Uczestnik projektu Jacek Porzycki w dniach 24-25 listopada 2016 roku, brał udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Synergia środowisk wychowawczych. Główne wyzwania w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku". Podczas konferencji zaprezentował referat pt. " Analiza współpracy środowisk wychowawczych w szkole podstawowej na przykładzie projektu MEN "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

Artykuł opisuje realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym" w kontekście współdziałania podmiotów wychowawczych w SP nr 53 w Krakowie. Autorzy przedstawiają poszczególne etapy projektu, jego cele oraz praktyczne modele synergii środowisk wychowawczych. Praca akcentuje działania wychowawców, nauczycieli-dydaktyków, pracowników świetlicy oraz rodziców skierowane na integrację uczniów pochodzących z Ukrainy z polskimi dziećmi uczącymi się w SP nr 53 w Krakowie. Analizuje różne formy i metody współpracy oraz wyzwania stojące przed edukacją międzykulturową.

Poniżej tekst referatu.

UDZIAŁ W SZKOLENIU INTERNETOWYM 

"Tydzień z eTwinningiem"

W dniach 21-28 listopada 2016r. Ewa Pawlak-Głuc wzięła udział w szkoleniu internetowym "Tydzień z eTwinningiem".

Celem szkolenia było poznanie zasad realizacji programu eTwinning, narzędzi eTwinningowych oraz praktycznego użycia platformy eTwinning.

Udział w szkoleniu wzbogacił warsztat metodyczny nauczyciela o nowe narzędzie TIK oraz był to pierwszy krok do zaplanowania projektu we współpracy z partnerem krajowym na platformie eTwinning.


UDZIAŁ W SEMINARIUM 

SZKOLENIOWO-KONTAKTOWYM

"Programowanie z eTwinningiem"

W dniach 9-10 grudnia 2016r. Ewa Pawlak-Głuc wzięła udział w seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Programowanie z eTwinningiem" w Rzeszowie.

Celem seminarium było podjęcie przez uczestników współpracy krajowej i rejestracja projektu w programie eTwinning, skupiającego m.in. elementy programowania. Podczas dwudniowego seminarium odbyły się 3 sesje plenarne                      i 2 warsztatowe dotyczące programowania, narzędzi programu eTwinning oraz planowania i rejestracji projektów.

Udział w seminarium zaowocował nawiązaniem współpracy z SP nr 10 w Rzeszowie. Pani Ewa Pawlak-Głuc wspólnie        z partnerem z Rzeszowa zarejestrowała pierwszy projekt "Widokówka z mojego miasta".

PROJEKT W PLATFORMIE eTWINNING 

"Widokówka z mojego miasta"

Pani Ewa Pawlak-Głuc w grudniu 2016r. wspólnie z partnerem krajowym ze SP nr 10 w Rzeszowie zarejestrowała projekt "Widokówka z mojego miasta", który realizowała w okresie luty - czerwiec 2016 . Do projektu zachęciła grupę uczniów       z kl. IV-VI.

Celem projektu było:

 • Wzbogacenie wiedzy o miastach zaangażowanych w projekt (krótka historia, zabytki).
 • Rozwijanie umiejętności programowania z wykorzystaniem środowiska Scratch.
 • Łączenie i rozwijanie umiejętności matematycznych i elementów programowania.
 • Rozbudzanie kreatywnego myślenia oraz pobudzanie inwencji twórczej .
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami TIK.
 • Uczenie współdziałania w grupie, odpowiedzialności za realizację zadań, aktywności
  i samodzielności.

W trakcie trwania projektu powstały różnorodne materiały, np. wirtualne wycieczki po Krakowie z wykorzystaniem środowiska programistycznego Scratch, puzzle matematyczne, krzyżówka w aplikacji LearningApps, prezentacja zaprojektowanych widokówek w formie filmiku i na koniec ekspozycja widokówek z wykorzystaniem aplikacji pizap.com

Zapraszamy do obejrzenia projektu i wykorzystywania wypracowanych materiałów na zajęciach lekcyjnych 


UDZIAŁ W KONFERENCJI 

 EDUKACJA WOBEC MIGRACJI

18 i 19 września nauczyciele: Bogusława Baron, Gloria Gatner, Agnieszka Matura, Elżbieta Panufnik- Buczek, Anna Pociejewska i Jacek Porzycki wzięli udział w konferencji naukowej- "Edukacja wobec Migracji. Język-Kultura Tożsamość.

Przedmiotem konferencji były rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nie znające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim.Konferencja składała się z kilkudziesięciu wykładów i warsztatów. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w Sesji Plenarnej w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych , w której prezentowane były wykłady na tematy: Migracji międzykulturowych jako zadań edukacyjnych, Języka jako ekstensji kultury w procesie dialogu tożsamościowego, Glottodydaktyki wobec uczniów z doświadczeniem migracyjnym, Modelu integracyjnego dydaktyki języka polskiego jako drugiego oraz O konieczności integrowania treści językowych i przedmiotowych czy Krakowa otwartego na świat. Po przerwie odbyły się 4 Panele dotyczące: Języka, Kultury, Tożsamości i Dydaktyki w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ przy ul. Grodzkiej. Drugi dzień konferencji miał miejsce w Uniwersytecie Pedagogicznym przy ul. Podchorążych 2. Miał formę warsztatów również podzielonych na cztery tematy dotyczące praktycznego wykorzystania naturalnych elementów kultur i przygotowania materiałów do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji oraz zaprezentowano nowatorskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako języka obcego na różnych poziomach edukacyjnych.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

W KLASIE PIERWSZEJ 

Od września w klasach pierwszy realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL. 

CLIL - Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego nauczania przedmiotowo- językowego opartego na jednoznacznym przekazywaniu treści z dziedziny nauczania przedmiotów i elementów języka obcego. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego. W realizacji metody CLIL ważne jest połączenie dwujęzyczności z nowoczesnymi narzędziami IT takimi jak: grafika komputerowa, programowanie czy robotyka. Poruszanie się w obszarze technologii komputerowej w naturalny sposób wzbogaca język ucznia o zwroty, polecania, wyrażenia anglojęzyczne.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

W KLASIE 3 E

Od września 2017 r. w klasie 3e realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. "Rozwijanie aktywności dziecięcej poprzez gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego". Celem realizowanej innowacji jest podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego, wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, przestrzeganie zasad gry oraz wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębionej znajomości języka. W trakcie trwania innowacji uczniowie uczą się słownictwa poprzez gry językowe, poszerzają wiedze kulturową dzięki projekcji filmów związanych z kulturą krajów anglojęzycznych, a stosowana technika uczenia się całym ciałem - podczas takich aktywności jak: śpiewanie piosenek połączone z poruszaniem się i wykonywaniem poleceń lub czynności zawartych w tekście piosenki - ułatwia zapamiętywanie nowych wyrażeń i struktur. Ponadto, śpiewanie wywołuje najczęściej pozytywne reakcje emocjonalne, sprawia dzieciom dużą przyjemność, umożliwia wielokrotne naśladowanie autentycznych wzorców językowych bez uczucia znużenia.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W KLASIE 6 C

USED TO

W styczniu, uczniowie klasy szóstej, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna autorstwa Pani Katarzyny Krawczyk, mieli za zadanie przygotować w domu karty ze zdaniami z konstrukcją gramatyczną USED TO. Następnie na zajęciach, za pomocą ruchu, gestu i mimiki mieli za zadanie pokazywać swoje zdanie. Pozostali uczniowie odgadywali pokazaną sytuację i wypowiadali po angielsku odgadnięte wypowiedzi.

NEW YEARS RESOLUTIONS

Kolejnym wyzwaniem było przygotowanie kart z własnymi postanowieniami noworocznymi .Celem zadania było użycie konstrukcji gramatycznych, odnoszących się do przyszłości.

Poniżej prezentacja multimedialna i krótka relacja filmowa z zajęć.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Pani Joanna Siewierska przeprowadziła blok zajęć pozalekcyjnych, w czasie których wykorzystała metody i techniki nauczania języka angielskiego poznane na kursie metodycznym, w którym uczestniczyła w lipcu 2017 roku w Oxford.Na zajęciach uczniowie ćwiczyli połączenie różnorodnych technik zdobywania wiedzy w połączeniu z narzędziami IT.
Celem realizowanych zajęć było zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, poszerzenie i wzbogacenie zasobu słownictwa i trening czynnego posługiwania się językiem, a także zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności współpracy w grupie.
Efektem przeprowadzonych zajęć jest zauważalny wśród uczniów wzrost pewności siebie i zwiększenie satysfakcji z pogłębiania znajomości języka. Ciekawe formy zajęć takie jak gry językowe, krótkie filmy, techniki: walking gallery, grass skirt i running relay uatrakcyjniły proces nauczania, a wraz ze wzrostem zainteresowania uczniów uczestnictwem w zajęciach zaobserwowano u nich większą chęć do nauki i szybsze przyswajanie nowych informacji. Dzięki realizacji projektów opartych na zasobach sieci Internet uczniowie poszerzyli również wiedzę o kulturze, historii i tradycjach krajów anglojęzycznych.

UDZIAŁ W SEMINARIUM 

SZKOLENIOWO-KONTAKTOWYM

"Programowanie z eTwinning"

W dniach 2-3 marca 2018 r. pani Anna Gorzkowska wzięła udział w seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Programowanie z eTwinning", które zorganizowane zostało w Zielonej Górze. Głównym celem seminarium było podjęcie współpracy szkół za całej Polski poprzez wspólne tworzenie projektów w programie eTwinning. Pani Annie udało się również podjąć współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. Pierwsze efekty pracy naszych uczniów oraz partnerskich szkół będzie można podziwiać jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Gratulujemy pani Annie sukcesu jaki odniosła już podczas szkolenia - zajęła 
I-wsze miejsce wśród uczestników w quizie dotyczącym wiedzy nt. eTwinning.

PROJEKT ETWINNING
EASTER CARDS EXCHANGE

Głównym celem projektu było przede wszystkim upowszechnianie języka angielskiego w życiu codziennym. Uczniowie klas 4e, 5a, 5f przygotowali kartki wielkanocne dla uczniów z kilkunastu szkół partnerskich m.in. z Turcji, Rumunii, Litwy, Włoch, jak i z Polski. Oprócz życzeń w języku angielskim oraz polskim dzieci napisały do swoich rówieśników kilka zdań o sobie. Uczniowie sami przygotowywali informacje o sobie, które chcieli zaprezentować kolegom z innych szkół.

Nasze prace są gotowe do wysłania, już otrzymaliśmy pierwsze życzenia od niektórych szkół partnerskich.

Efekty pracy uczniów można obejrzeć na platformie eTwinning:

PROCEDURY PRZYJĘCIA I POMOCY DLA UCZNIA Z DOŚWIADCZENIEM IMIGRACYJNYM

DZIELENIE  SIĘ WIEDZĄ NA TEMAT 

PROGRAMU eTWINNING

W dniach 20 i 22 marca 2018r. pani Ewa Pawlak-Głuc wspólnie z koordynatorem projektu Power panią Bogusławą Baron zorganizowały spotkanie dla nauczycieli naszej szkoły celem przybliżenia nauczycielom "Czym jest eTwinning" oraz zwrócenie uwagi na innowacyjne podejście do nauczania poprzez realizację projektów na platformie eTwinning na zajęciach zarówno obowiązkowych, jak i na zajęciach pozalekcyjnych, a także że eTwinning oferuje szereg form doskonalenia zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli, m.in.:

 • Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, ogólne oraz dedykowane nauczycielom różnych specjalności.
 • Kursy internetowe dla nauczycieli dotyczące narzędzi eTwinning , jak i innych narzędzi TIK.
 • Szkolenia międzynarodowe: warsztaty doskonalenia zawodowego oraz seminaria kontaktowe.
 • Szkolenia krajowe: e-wakacje, e-ferie, e-czwartki, seminaria krajowe.

W czasie spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z fragmentami projektów realizowanych przez nauczycieli z naszej szkoły z wykorzystaniem platformy eTwinning.

Po spotkaniu, kolejni nauczyciele naszej szkoły, pp. Ewa Staroń i Ewa Cieśla-Gancarz, dołączyły do społeczności eTwinning i są w trakcie realizacji projektów krajowych.

UDZIAŁ W SZKOLENIU INTERNETOWYM

W dniach od 23 kwietnia do 21 maja 2018 r. Gloria Gatner wzięła udział w szkoleniu internetowym "Jak uczestniczyć w programie eTwinning?"

PAKIET POWITALNY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

RAPORT Z EWALUACJI KOŃCOWEJ PROJEKTU 

"Innowacyjne technologie, innowacyjne nauczanie, intensywna integracja", realizowanego w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie od 1 września 2016r. do 31 maja 2018 r. z funduszów programu POWER SE.