DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU POWER 


TAK PREZENTOWALIŚMY NASZĄ SZKOŁĘ I MIASTO 

NA KURSACH ZAGRANICZNYCH 

WARSZTATY INTEGRACYJNE 

Działania zostały ukierunkowane na pięć obszarów skupionych wokół konkretnych bloków tematycznych.

Pierwsza grupa warsztatowa obejmowała zagadnienia związane z muzyką, tańcem i strojem regionalnym obu narodów. Drugi zespół uczących przeprowadził warsztaty pt. "Kuchnia i potrawy regionalne", w trakcie których uczniowie poznali  i przygotowali wybrane potrawy polskie i ukraińskie. Trzecia grupa skoncentrowała swoje działania wokół zagadnień językowych. Czwarty zespół uczących przygotował zajęcia, w trakcie których uczestnicy poznali baśnie i legendy obu krajów. Piąty warsztat dotyczył zwyczajów świątecznych.

Dzieci poznały kulturę, zwyczaje i tradycję swoich narodów, co w znacznym stopniu przełoży się na lepszą integrację społeczności polskiej i ukraińskiej w środowisku lokalnym. Warsztaty przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy udoskonalili zdolności interpersonalne i odkryli swoje talenty i zdolnosci - od organizatorskich, po artystyczne, sportowe i kulinarne.


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 


Uczestnik projektu Jacek Porzycki w dniach 24-25 listopada 2016 roku, brał udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Synergia środowisk wychowawczych. Główne wyzwania w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku". Podczas konferencji zaprezentował referat pt. " Analiza współpracy środowisk wychowawczych w szkole podstawowej na przykładzie projektu MEN "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

Artykuł opisuje realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym" w kontekście współdziałania podmiotów wychowawczych w SP nr 53 w Krakowie. Autorzy przedstawiają poszczególne etapy projektu, jego cele oraz praktyczne modele synergii środowisk wychowawczych. Praca akcentuje działania wychowawców, nauczycieli-dydaktyków, pracowników świetlicy oraz rodziców skierowane na integrację uczniów pochodzących z Ukrainy z polskimi dziećmi uczącymi się w SP nr 53 w Krakowie. Analizuje różne formy i metody współpracy oraz wyzwania stojące przed edukacją międzykulturową.

Poniżej tekst referatu.

UDZIAŁ W SZKOLENIU INTERNETOWYM 

"Tydzień z eTwinningiem"

W dniach 21-28 listopada 2016r. Ewa Pawlak-Głuc wzięła udział w szkoleniu internetowym "Tydzień z eTwinningiem".

Celem szkolenia było poznanie zasad realizacji programu eTwinning, narzędzi eTwinningowych oraz praktycznego użycia platformy eTwinning.

Udział w szkoleniu wzbogacił warsztat metodyczny nauczyciela o nowe narzędzie TIK oraz był to pierwszy krok do zaplanowania projektu we współpracy z partnerem krajowym na platformie eTwinning.


UDZIAŁ W SEMINARIUM 

SZKOLENIOWO-KONTAKTOWYM

"Programowanie z eTwinningiem"

W dniach 9-10 grudnia 2016r. Ewa Pawlak-Głuc wzięła udział w seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Programowanie z eTwinningiem" w Rzeszowie.

Celem seminarium było podjęcie przez uczestników współpracy krajowej i rejestracja projektu w programie eTwinning, skupiającego m.in. elementy programowania. Podczas dwudniowego seminarium odbyły się 3 sesje plenarne                      i 2 warsztatowe dotyczące programowania, narzędzi programu eTwinning oraz planowania i rejestracji projektów.

Udział w seminarium zaowocował nawiązaniem współpracy z SP nr 10 w Rzeszowie. Pani Ewa Pawlak-Głuc wspólnie        z partnerem z Rzeszowa zarejestrowała pierwszy projekt "Widokówka z mojego miasta".

PROJEKT W PLATFORMIE eTWINNING 

"Widokówka z mojego miasta"

Pani Ewa Pawlak-Głuc w grudniu 2016r. wspólnie z partnerem krajowym ze SP nr 10 w Rzeszowie zarejestrowała projekt "Widokówka z mojego miasta", który realizowała w okresie luty - czerwiec 2016 . Do projektu zachęciła grupę uczniów       z kl. IV-VI.

Celem projektu było:

  • Wzbogacenie wiedzy o miastach zaangażowanych w projekt (krótka historia, zabytki).
  • Rozwijanie umiejętności programowania z wykorzystaniem środowiska Scratch.
  • Łączenie i rozwijanie umiejętności matematycznych i elementów programowania.
  • Rozbudzanie kreatywnego myślenia oraz pobudzanie inwencji twórczej .
  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami TIK.
  • Uczenie współdziałania w grupie, odpowiedzialności za realizację zadań, aktywności
    i samodzielności.

W trakcie trwania projektu powstały różnorodne materiały, np. wirtualne wycieczki po Krakowie z wykorzystaniem środowiska programistycznego Scratch, puzzle matematyczne, krzyżówka w aplikacji LearningApps, prezentacja zaprojektowanych widokówek w formie filmiku i na koniec ekspozycja widokówek z wykorzystaniem aplikacji pizap.com

Zapraszamy do obejrzenia projektu i wykorzystywania wypracowanych materiałów na zajęciach lekcyjnych 


UDZIAŁ W KONFERENCJI 

 EDUKACJA WOBEC MIGRACJI

18 i 19 września nauczyciele: Bogusława Baron, Gloria Gatner, Agnieszka Matura, Elżbieta Panufnik- Buczek, Anna Pociejewska i Jacek Porzycki wzięli udział w konferencji naukowej- "Edukacja wobec Migracji. Język-Kultura Tożsamość.

Przedmiotem konferencji były rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nie znające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim.Konferencja składała się z kilkudziesięciu wykładów i warsztatów. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w Sesji Plenarnej w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych , w której prezentowane były wykłady na tematy: Migracji międzykulturowych jako zadań edukacyjnych, Języka jako ekstensji kultury w procesie dialogu tożsamościowego, Glottodydaktyki wobec uczniów z doświadczeniem migracyjnym, Modelu integracyjnego dydaktyki języka polskiego jako drugiego oraz O konieczności integrowania treści językowych i przedmiotowych czy Krakowa otwartego na świat. Po przerwie odbyły się 4 Panele dotyczące: Języka, Kultury, Tożsamości i Dydaktyki w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ przy ul. Grodzkiej. Drugi dzień konferencji miał miejsce w Uniwersytecie Pedagogicznym przy ul. Podchorążych 2. Miał formę warsztatów również podzielonych na cztery tematy dotyczące praktycznego wykorzystania naturalnych elementów kultur i przygotowania materiałów do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji oraz zaprezentowano nowatorskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako języka obcego na różnych poziomach edukacyjnych.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

W KLASIE PIERWSZEJ 

Od września w klasach pierwszy realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. Poznaję świat od wczesnych lat z CLIL. 

CLIL - Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego nauczania przedmiotowo- językowego opartego na jednoznacznym przekazywaniu treści z dziedziny nauczania przedmiotów i elementów języka obcego. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego. W realizacji metody CLIL ważne jest połączenie dwujęzyczności z nowoczesnymi narzędziami IT takimi jak: grafika komputerowa, programowanie czy robotyka. Poruszanie się w obszarze technologii komputerowej w naturalny sposób wzbogaca język ucznia o zwroty, polecania, wyrażenia anglojęzyczne.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

W KLASIE 3 E

Od września 2017 r. w klasie 3e realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. "Rozwijanie aktywności dziecięcej poprzez gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego". Celem realizowanej innowacji jest podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego, wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, przestrzeganie zasad gry oraz wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębionej znajomości języka. W trakcie trwania innowacji uczniowie uczą się słownictwa poprzez gry językowe, poszerzają wiedze kulturową dzięki projekcji filmów związanych z kulturą krajów anglojęzycznych, a stosowana technika uczenia się całym ciałem - podczas takich aktywności jak: śpiewanie piosenek połączone z poruszaniem się i wykonywaniem poleceń lub czynności zawartych w tekście piosenki - ułatwia zapamiętywanie nowych wyrażeń i struktur. Ponadto, śpiewanie wywołuje najczęściej pozytywne reakcje emocjonalne, sprawia dzieciom dużą przyjemność, umożliwia wielokrotne naśladowanie autentycznych wzorców językowych bez uczucia znużenia.

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W KLASIE 6 C

USED TO

W styczniu, uczniowie klasy szóstej, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna autorstwa Pani Katarzyny Krawczyk, mieli za zadanie przygotować w domu karty ze zdaniami z konstrukcją gramatyczną USED TO. Następnie na zajęciach, za pomocą ruchu, gestu i mimiki mieli za zadanie pokazywać swoje zdanie. Pozostali uczniowie odgadywali pokazaną sytuację i wypowiadali po angielsku odgadnięte wypowiedzi.

NEW YEARS RESOLUTIONS

Kolejnym wyzwaniem było przygotowanie kart z własnymi postanowieniami noworocznymi .Celem zadania było użycie konstrukcji gramatycznych, odnoszących się do przyszłości.

Poniżej prezentacja multimedialna i krótka relacja filmowa z zajęć.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Pani Joanna Siewierska przeprowadziła blok zajęć pozalekcyjnych, w czasie których wykorzystała metody i techniki nauczania języka angielskiego poznane na kursie metodycznym, w którym uczestniczyła w lipcu 2017 roku w Oxford.Na zajęciach uczniowie ćwiczyli połączenie różnorodnych technik zdobywania wiedzy w połączeniu z narzędziami IT.
Celem realizowanych zajęć było zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, poszerzenie i wzbogacenie zasobu słownictwa i trening czynnego posługiwania się językiem, a także zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności współpracy w grupie.
Efektem przeprowadzonych zajęć jest zauważalny wśród uczniów wzrost pewności siebie i zwiększenie satysfakcji z pogłębiania znajomości języka. Ciekawe formy zajęć takie jak gry językowe, krótkie filmy, techniki: walking gallery, grass skirt i running relay uatrakcyjniły proces nauczania, a wraz ze wzrostem zainteresowania uczniów uczestnictwem w zajęciach zaobserwowano u nich większą chęć do nauki i szybsze przyswajanie nowych informacji. Dzięki realizacji projektów opartych na zasobach sieci Internet uczniowie poszerzyli również wiedzę o kulturze, historii i tradycjach krajów anglojęzycznych.

UDZIAŁ W SEMINARIUM 

SZKOLENIOWO-KONTAKTOWYM

"Programowanie z eTwinning"

W dniach 2-3 marca 2018 r. pani Anna Gorzkowska wzięła udział w seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Programowanie z eTwinning", które zorganizowane zostało w Zielonej Górze. Głównym celem seminarium było podjęcie współpracy szkół za całej Polski poprzez wspólne tworzenie projektów w programie eTwinning. Pani Annie udało się również podjąć współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. Pierwsze efekty pracy naszych uczniów oraz partnerskich szkół będzie można podziwiać jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Gratulujemy pani Annie sukcesu jaki odniosła już podczas szkolenia - zajęła 
I-wsze miejsce wśród uczestników w quizie dotyczącym wiedzy nt. eTwinning.

PROJEKT ETWINNING
EASTER CARDS EXCHANGE

Głównym celem projektu było przede wszystkim upowszechnianie języka angielskiego w życiu codziennym. Uczniowie klas 4e, 5a, 5f przygotowali kartki wielkanocne dla uczniów z kilkunastu szkół partnerskich m.in. z Turcji, Rumunii, Litwy, Włoch, jak i z Polski. Oprócz życzeń w języku angielskim oraz polskim dzieci napisały do swoich rówieśników kilka zdań o sobie. Uczniowie sami przygotowywali informacje o sobie, które chcieli zaprezentować kolegom z innych szkół.

Nasze prace są gotowe do wysłania, już otrzymaliśmy pierwsze życzenia od niektórych szkół partnerskich.

Efekty pracy uczniów można obejrzeć na platformie eTwinning: